Nền nông nghiệp trên thế giới đã phát triển qua hàng nghìn năm, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về nông nghiệp với những cái tên đại diện cho những tiêu chuẩn hay chứng nhận khác nhau. Chúng cho ta biết sản phẩm được dán nhãn hoặc được công nhận, chứng nhận đã được sản xuất tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn tương ứng trên đó.
Bài viết này tập trung vào làm rõ điểm giống và khác nhau giữa các tiêu chuẩn về Thực hành tốt nông nghiệp – GAP (Good Agricultural Practices).

0

TOP

X